Aktualita

Zakládání společností

Ulehčíme Vám Vaše podnikání a ušetříme Váš čas a veškeré formální a administrativní postupy vyřešíme za Vás. Založíme pro Vás obchodní společnost nebo družstvo na míru, zajistíme její správu a nastavíme Vaši smluvní základnu s Vašimi obchodními partnery podle Vašich potřeb.

Poskytované služby:

 • Prodej ready-made společností
 • Kompletní servis založení a vzniku společnosti
 • Sídlo společností
 • Správa společnosti
 • Poskytování právního poradenství při provozu společnosti
 • Nastavení základní smluvní agendy (rámcové kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.)
 • Zorganizování valné hromady, včetně zápisu z valné hromady
 • Zajišťování změn v obchodních společnostech a jejich zápis v obchodním rejstříku (zapis/výmaz nového společníka, jednatele, změnu sídla, názvu firmy, změny základního kapitálu, změny předmětu podnikání apod.)
 • Zajišťování všech zákonných povinností v oblasti sbírky listin

 

Všechny uvedené služby poskytujeme pomocí sehraného teamu kvalitních a zkušených osob, a to i  ve spoupráci s renomovanými advokátními kancelářemi v Brně i v Praze.

 

Příprava a zavedení právních poměrů podle nového občanského zákoníku

V březnu minulého roku byl přijat nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a další předpisy, jejichž součástí je i rekodifikace práva obchodních společností, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale však řešena v novém občanském zákoníku v rámci obecné úpravy právnických osob.

Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím rozvrství a zkomplikuje. Již v tuto chvíli počítáme při poskytování našich služeb s novými principy a základy této reformy práva obchodních společností, a jsme na ně připraveni.

Stávajícím i novým klientům tak můžeme nabídnout takové řešení, které jim umožní plynule a včas se přizpůsobit novým právním poměrům ve stanovených lhůtách.

Novou právní úpravou obchodních společností dochází k celé řadě změn, např. v oblasti vkladů a obchodních podílů (např. u s.r.o. se ruší minimální základní kapitál a rezervní fond), v oblasti orgánů obchodních společností a souvisejícího konfliktu zájmů a odpovědnosti, mění se také předpoklady pro výkon funkce a její smluvní základ, a také dochází k výrazné změně v pojetí akciových společností.

 

Kvalitní a dostupné služby pro naše klienty:

Nabízíme klientům právní, administrativní i technickou podporu při založení obchodních společností a družstev v České republice, zejména při založení s.r.o. a při založení a.s., a to včetně poskytnutí sídla společnosti, a při jejich další správě v průběhu trvání společnosti.

Jsme připraveni našim klientům poskytnout podporu při jednotlivých úkonech, souvisejících se založením obchodní společnosti, nebo realizovat asistované založení obchodní společnosti v plném rozsahu, tedy od úkonu založení společnosti, po zajištění všech potřebných dokumentů a listin, zřízení sídla společnosti v našem administrativním centru, až po zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Založením a vznikem společnosti však nabídka našich služeb nekončí.

Na přání klienta jsme připraveni nadále poskytovat a realizovat dílčí úkony správy společnosti (např. změna právní formy společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti, snížení základního kapitálu společnosti, převod a prodej obchodního podílu, fúze a rozdělení společností, změna statutárního orgánu společnosti, valné hromady společnosti, veškerá smluvní agenda, právní vztahy k nemovitostem atp.) nebo zajistit jejich komplexní řešení prováděním kontinuální správy společnosti v rozsahu dohodnutém s klientem.

Vedle správy společnosti nabízíme také komplexní vedení účetní, mzdové a daňové agendy.

Služby ve stejném rozsahu nabízíme také zahraničním společnostem, podnikajícím nebo hodlajícím podnikat na území České republiky na základě zřízení organizační složky.

Vedle shora uvedených činností poskytuje naše společnost zájemcům služby v oblasti koupě a prodeje podniků nebo jejich částí nebo společností.

 

Pro stávající i nové klienty zajistíme zejména:

Založení společnosti

 Vzniku obchodní společnosti zápisem do obchodního rejstříku předchází její založení, tedy zejména přijetí zakladatelských dokumentů. Založení společnosti je možno rozdělit do několika dílčích úkonů:

 • Zakladatelské dokumenty

 Obchodní společnost se zakládá zpravidla společenskou smlouvou(v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou).

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu.

 Nabízíme zpracování zakladatelského dokumentu a konzultaci jeho obsahu tak, aby odpovídal osobním poměrům společníků a budoucímu provozu společnosti.

V rámci spolupráce s notáři zajistíme také termín vydání rozhodnutí o založení obchodní společnosti ve formě notářského zápisu.

Součástí notářského zápisu o rozhodnutí o založení společnosti je také rozhodnutí o volbě či jmenování statutárních orgánů, případně dozorčí rady, prokury ap. Pro zápis členů a funkcionářů statutárních orgánů, kontrolních orgánů a prokury do obchodního rejstříku připravíme veškeré potřebné poklady a dokumenty.

 • Základní kapitál, splácení vkladů a jejich správa

Základní kapitál obchodní společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Společník se  účastní  na  základním  kapitálu  vkladem, tedy souhrn všech vkladů společníků tvoří základní kapitál.

Základní  kapitál  se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve  společnosti  s  ručením omezeným a v akciové společnosti.

Vkladem společníka jsou peněžní prostředky, tzv. peněžitý vklad, nebo jiné hodnoty penězi ocenitelné, mající hospodářskou užitnost ve vztahu k předmětu podnikání obchodní společnosti, tzv. nepeněžitý vklad, které  se  určitá  osoba  zavazuje  vložit  do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.

Nabízíme služby ve věci vkladů do základního kapitálu a jejich správy, zejména např. určení správce vkladů do základního kapitálu (zakladatel nebo banka), vyřízení zřízení zvláštního bankovního účtu pro účely splacení vkladů do základního kapitálu společnosti, volbu znalce pro účely ocenění nepeněžitých vkladů do základního kapitálu, podání návrhu na jmenování znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu, vyhotovení prohlášení vkladatele, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, příprava prohlášení správce vkladu o splacení vkladů do základního kapitálu společnosti.

 • Zajištění sídla

Nabízíme umístění sídla nově zakládané společnosti v našem administrativním centru v Brně (FÚ Brno I.) a v Praze.

Podmínkou umístění sídla společnosti v našem administrativním centru je z důvodu právní jistoty zájemce i naší společnosti využívání účetních a daňových služeb, poskytovaných naší společností.

 • Zajištění podnikatelského oprávnění

Povinnou přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je doklad, že společnosti nejpozději dnem zápisu do obchodního rejstříku vznikne živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět podnikání společnosti zapsána do obchodního rejstříku.

Do obchodního rejstříku se zapisuje předmět podnikání nebo předmět činnosti společnosti.

Předmět podnikání je vždy podnikatelská činnost společnosti, která je vykonávána na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny, tedy podnikatelských oprávnění vydaných na základě ŽZ.

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, než je podnikání – výkon takové činnosti se pro účely (nejen) obchodního rejstříku označuje jako „předmět činnosti“. Některé společnosti uvedeného typu jsou zakládány k výkonu činností, které nejsou ŽZ pokládány za živnost nebo jsou z  režimu živnostenského podnikání přímo vyloučeny. Jde např. o výkon advokacie, činnost investičního zprostředkovatele, obchod s elektřinou a mnohé další; oprávnění k dané činnosti vydává dozorový nebo stavovský orgán, zmocněný nebo určený k  tomu přímo právním předpisem, upravujícím tento úsek činnosti (např. Česká advokátní komora, ČNB, Energetický regulační úřad.

K vydání takového oprávnění k činnosti jsou stanoveny různé podmínky, nejen věcné a organizační, ale např. i omezující možnost výkonu předmětné činnosti pouze ve formě některé obchodní společnosti.

Za účelem zápisu předmětu podnikání nebo předmětu činnosti společnosti do obchodního rejstříku nabízíme konzultaci a volbu vhodné varianty legalizace podnikatelské nebo nepodnikatelské činnosti, vyřízení kompletní agendy živnostenského oprávnění, koncesí, včetně administrativní podpory, vyřízení povolení k výkonu činností vyloučených z živnostenského podnikání.

 

Vznik společnosti

 Ke vzniku založené společnosti je třeba provést její zápis do obchodního rejstříku, jako veřejného seznamu stanovených údajů o podnikatelích. Zápis společnosti do obchodního rejstříku je podmínkou jejího platného vzniku.

 Nabízíme vypracování návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodní společnosti na formuláři soudu, včetně zajištění nebo kontroly příloh, nebo revizi již připraveného návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

 Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku současně nabízíme zpracování agendy, týkající se schválení úkonů učiněných před vznikem společnosti, a úkonů vůči třetím subjektům.

 

Sídlo společnosti /firm domicile/

 Nabízíme umístění sídla nově zakládané společnosti v našem administrativním centru v Brně (FÚ Brno I.) i v Praze.

 

Založení a vznik organizační složky

 Společnost nabízí zájemcům podporu při založení organizační složky zahraniční osoby v České republice, zejm. přípravu dokumentace pro založení organizační složky, umístění sídla organizační složky, zajištění podnikatelských či jiných oprávnění k výkonu činnosti organizační složky společnosti, přípravu dokumentů potřebných pro zápis osoby vedoucího organizační složky, návrh na zápis organizační složky do obchodního rejstříku.

 

Správa společnosti

 V rámci správy společností nabízíme kompletní administrativní, právní, účetní, mzdovou a daňovou agendu.

Např. přeměny společností (fúze, převod jmění, rozdělení a změna právní formy/transformace), smluvní servis, zprostředkování dražby cenných papírů, vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem atp., nákup a prodej podniku nebo jeho části nebo společnosti).

Další služby

Daňové poradenství

Manažerské účetnictví

Mzdy a personalistika

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví