Aktualita

Pracovnělékařské prohlídky

Podle vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách v podstatě nařizuje výstupní prohlídky s výjimkou zaměstnanců zařazených v první kategorii. Vstupní prohlídky nelze absolvovat zpětně, periodické však zaměstnance neminou.

Podle § 56 zákona o specifických zdravotních službách je, že zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zákon přímo s porušením této povinnosti nespojuje sankci, nicméně výkladem lze dospět, že nesplnění této povinnosti může mít pro zaměstnance nepříznivé důsledky. Pokud zaměstnanec svou povinnost nesplní, může mu být výstupní prohlídka nařízena rozhodnutím krajské hygienické stanice v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Krajské hygienické stanici totiž náleží vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES, zákonem o ochraně veřejného zdraví, zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci. 

(1)Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je podle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo

b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

 (2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích,

a)je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdravído kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem

b)může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím poskytovatelem zaměstnancenebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu,

c)je povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem podle odstavce 1 o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  • vstupní lékařská prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná,
  • lékařská výstupní prohlídka, 
  • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka).

Periodická se provádí

  • v kategorii první – nejdéle jednou za 6 let, ovšem po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,
  • v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 5 let, po dovršení 50 let věku jednou za 3 roky,
  • v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, 
  • v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Další služby

Zakládání společností

Komplexní účetnictví

Mzdy a personalistika

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví