Aktualita

Novela zákona o dani z příjmu

Novela zákona o dani z příjmu od roku 2015

 

 • Zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 2 400 Kč ročně a na třetí dítě o 3 600 Kč ročně (daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna), (viz § 35c odst. 1)
 • sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy (viz § 35bb).
 • Základní slevu na poplatníka (ročně 24 840 Kč) budou moci opět využít i osoby pobírající starobní důchod. (viz § 35ba odst. 1 písm. a)). Dle nálezu Ústavního soudu (Pl.ÚS 31/13) mohou slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014 uplatnit všichni pracující důchodci. Ústavní soud rozhodl o neústavnosti ustanovení slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců a ke dni 30. 7. 2014 předmětné ustanovení zákona zrušil. Ve věci týkající se slevy na dani u pracujících důchodců vyhověl Ústavní soud (I. ÚS 2340/13) návrhu stěžovatelky a přiznal ji právo na slevu pro důchodce (dle § 35ba ZDP) zpětně pro r. 2013.
 • Omezení výdajových paušálů bude rozšířeno i na zemědělské podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná hranice vymezena nebyla. Výdajové paušály 80 % resp. 60 % zůstanou zachovány, ale absolutní výše odpočtu paušálu bude limitována částkou 1 600 000 Kč, respektive 1 200 000 Kč. (viz § 7 odst. 7 písm. a) a b)).
 • V § 4 odst. 3 je doplněno, že v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněném srážkou daně, který zaměstnanec na základě svého rozhodnutí zahrne do základu daně, se příslušný příjem započítá do zákonného limitu 840 tis. Kč pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů a penzí. (Obnovuje se aplikace ustanovení § 4 odst. 3, na základě kterého se zdaňuje pravidelně vyplacený důchod u poplatníka, jehož součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 přesáhne limit 840 tis. Kč).
 • Dle § 38j odst. 2 písm. h) bude muset mzdový list pro účely daně obsahovat i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 • Novela vrací zdanění před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7.000 Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání (což právě byla novinka roku 2014, kdy má poplatník právo požádat plátce o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a sražené dani, a toto využít v rámci svého daňového přiznání, a ještě se zvýšila hranice do 10.000 Kč). Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání. (viz § 7 odst. 6).
 • Bude osvobozen bezúplatný příjem v podobě bezúplatně získaného majetkového prospěchu (z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros), pokud v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 tis. Kč. (viz § 4a písm. m)).
 • Osvobozen bude majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 tis. Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti (viz § 6 odst. 9 písm. v)).
 • Daňové přiznání bude mít povinnost podat poplatník, kterému se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně. Nebude mít ale povinnost podat daňové přiznání, pokud se mu zvýší jen záloha na daň z příjmů.
 •  Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely stanovení solidárního zvýšení daně snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6. Solidární zvýšení daně tak bude aplikováno u poplatníků, jejichž příjmy přesahují zákonem stanovený limit. V případech, kdy dochází ke kombinaci základu daně podle § 6 a daňové ztráty, objektivně poplatník tak vysokých příjmů nedosahuje, a to právě z důvodu nutnosti vykrytí daňové ztráty.

 

 

 

 

 

 

Další služby

Mzdy a personalistika

Zakládání společností

Účetnictví online

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví